นายกสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนัส สุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัย

รูปภาพกิจกรรม
แสดงความยินอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง วันที่ 14 ธันวาคม 2561

แสดงความยินดีอุปนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ)

21/11/2561
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประชุมสภามหา่วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

21/11/2561
การประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561

21/11/2561