รูปภาพกิจกรรม
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การประชุมสภามหา่วิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 2561

04/05/2559
การประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 กันยายน 2561

04/05/2559
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 9/2561 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานอธิการบดี

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครั้งที่ 9/2561

04/05/2559