สภามหาวิทยาลัย

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ล่าสุด


สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 2 เดือน สิงหาคม 2565
สารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย