ปฏิทินประชุมภา

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย