ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภาฯ
การดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2564 ถึง ปัจจุบัน
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง มีนาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภาฯ
การดำรงตำแหน่ง สิงหาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
ดร.อภัย จันทนจุลกะ
ดร.อภัย จันทนจุลกะ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง มกราคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2561
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภาฯ
การดำรงตำแหน่ง มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2560
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง กุมภาพันธ์ 2559 ถึง พฤษภาคม 2560
นายคำรณ โกมลศุภกิจ
นายคำรณ โกมลศุภกิจ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง 2546 ถึง 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง 2543 ถึง 2546
ดร.เอนก สิทธิประศาสน์
ดร.เอนก สิทธิประศาสน์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง 2538 ถึง 2542