ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง
มีนาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564

ประวัติส่วนตัว : -