กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายกสภามหาวิทยาลัย


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


เลขานุการสภามหาวิทยาลัย