ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.โสภณ ศรีวพจน์

ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.โสภณ ศรีวพจน์
ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.โสภณ ศรีวพจน์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

-  รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่ ๒๘

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

- อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

-  รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)

-  คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)

-  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-  มหาวชิรมงกุฎ