ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายรัชกฤช สถิรานนท์

นายรัชกฤช สถิรานนท์
นายรัชกฤช สถิรานนท์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ประวัติการศึกษา

-  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

-  ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

-  ผู้ประนีประนอมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดเชียงราย

-  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (บริหารต้น) (พ.ศ. ๒๕๕๘)

-  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (บริหารต้น) (พ.ศ. ๒๕๕๖)

-  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย (อำนวยการสูง) (พ.ศ. ๒๕๕๕)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-  ประถมาภรณ์ช้างเผือก