ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์
อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ชื่อ – นามสกุล     นายศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

ตำแหน่งทางวิชาการ   -

คุณวุฒิการศึกษา

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก        

- อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก