ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์

อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์
อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ

-