ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์- -

อาจารย์- -
อาจารย์- -
ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์

-