ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 - ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย

 

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- รองอธิการบดี

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.ฝาง)

- ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-