ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร

ชื่อ – นามสกุล       นางสาวปวีณา ลี้ตระกูล

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

-เศรษฐศาสตรบัณฑิตท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

-รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570)

-ปรึกษาคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดเชียงราย

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

-รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-ผู้ช่วยเลขานุการโปรแกรมบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย