ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร

-