ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

ที่อยู่

80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100


คุณวุฒิการศึกษา

      -   Ph.D.Linguistics University of Adelaide, Australia

      -   ค.ม.การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      -   กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) มศว.พิษณุโลก


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ผู้ทรงคุณวุฒิบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ปี พ.ศ. 2556–2560       ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

- ปี พ.ศ. 2548–2551       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

- ปี พ.ศ. 2540–2548       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์