ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายมนูญ ใยบัวเทศ

นายมนูญ ใยบัวเทศ
นายมนูญ ใยบัวเทศ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


คุณวุฒิการศึกษา

-   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

-   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

- กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

- กรรมการมูลนิธิ 50 ปี กรมอาชีวศึกษา


การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ปี พ.ศ. 2547-2550    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

- ปี พ.ศ. 2551-2553    ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 1

- ปี พ.ศ. 2554-2558    ดำรงตำแหน่งผู้แทนกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก                 พ.ศ. 2549