ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวุฒิการศึกษา

-  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร

- ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร

- ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการสาระวิชาการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร


การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ปี พ.ศ. 2555   ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคัดเลือกในโครงการรักษ์ภาษาไทยของเรา : ประกวดคัดลายมือ  ในหัวข้อ “ทศพิธราชธรรม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

- ปี พ.ศ. 2557   ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

- ปี พ.ศ. 2557   ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่นระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก              พ.ศ. 2549