ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ประวัติการศึกษา

-  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  Master of Law Southern Methodist University. U.S.A.


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

-  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า

-  คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการ ป.ป.ช.


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๗)

-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (พ.ศ. ๒๕๖๐)

-  กรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (พ.ศ. ๒๕๖๐)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-  ประถมาภรณ์ช้างเผือก