ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร

อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ที่อยู่ ๑๓๙/๒๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๐๐

โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๕ ๔๔๓๕ ๐๑

คุณวุฒิการศึกษา

-     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-     ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

-      อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-     ประธานโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-     จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก