ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร

อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ชื่อ – นามสกุล       นางสาวสมลักษณ์  เลี้ยงประยูร

ตำแหน่งทางวิชาการ  -

คุณวุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ประธานโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก