ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ประวัติการศึกษา

-  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

-  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-  รองศาสตราจารย์สาขาวิชาคติชนวิทยา ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) (พ.ศ. ๒๕๕๕)

-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนมรดก สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๕๔)

-  ประธานโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๕๓)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก