ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ประวัติการศึกษา

-  Bachelor of Electrical Engineering  in Applied Electronics The University of Electro-communic ations, Japan.

-  Master of Electrical Engineering in Electrical Engineering Nippon Institute of Technology, Japan. 

-  Doctorate of Philosophy in Electrical Engineering Keio University, Japan.


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

-  ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-  นายกสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI)

-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT) จังหวัดอุบลราชธานี


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗)

-  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖)

-  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-  มหาวชิรมงกุฎ