ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร

ชื่อ – นามสกุล        นายปรมินทร์  อริเดช

ตำแหน่งทางวิชาการ   -

คุณวุฒิการศึกษา

-ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมศึกษา วิทยาลัยครูเชียงราย

-ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอบและวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

-คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

-ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

-ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาัลยราชภัฏเชียงราย

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

-ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

-ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

-ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑

-อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

-คณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-เหรียญจักรพรรดิมาลา