ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร

ชื่อ – นามสกุล        นายปฏิพันธ์ อุทยานุกูล

ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

-     ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    สถาบันราชภัฏเชียงราย

-     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-     ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

-คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วาระที่ 2

-กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

-กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-รองคณบดี รับผิดชอบงานวิจัยและการจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด

-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2563