ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายอาสา เม่นแย้ม

นายอาสา เม่นแย้ม
นายอาสา เม่นแย้ม
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 


คุณวุฒิการศึกษา

-  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย


การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ปี พ.ศ. 2547-2553    ดำรงตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงราย

- ปี พ.ศ. 2553-2556    ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 -