ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ณิศรา ชัยวงศ์

อาจารย์ณิศรา ชัยวงศ์
อาจารย์ณิศรา ชัยวงศ์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร

ชื่อ – นามสกุล        นางสาวณิศรา ชัยวงค์

ตำแหน่งทางวิชาการ   -

คุณวุฒิการศึกษา

-การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

-คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

-ประธานโปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

-รองคณบดี รับผิดชอบงานบริการวิชาการแก่สังคมและเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย