ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์

อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์
อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อรัญพิทักษ์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ที่อยู่  ๑๙๖ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรอยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   

รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐

โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๗๑๖๖ ๕๕๕

คุณวุฒิการศึกษา

-     วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-     เศษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-     ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

-      ประธานโปรแกรมเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-      ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก