ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์
ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ชื่อ – นามสกุล       นายสุรชัย อุฬารวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยพายัพ

-  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-  ประกาศนียบัตรว่าความ หลักสูตรการอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- อาจารย์สังกัดสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

- ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

- กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

- กรรมการบริหารกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ   

- กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย