ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง
2543 ถึง 2546

ประวัติส่วนตัว : -