ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง
กุมภาพันธ์ 2559 ถึง พฤษภาคม 2560

ประวัติส่วนตัว : สำเร็จการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์) คณะเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์ (
การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ระดับ-
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการพัฒนา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2516

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เคยดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ 

นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำหน่งกรรมการการเคหะแห่งชาติ และกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2550 นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และเป็นอธิการบดีที่มีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ เคยได้รับการสนับสนุนให้เป็นประธานปฏิรูปการเมืองในช่วงที่ผ่านมา

ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับมติเอกฉันท์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์