ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นายคำรณ โกมลศุภกิจ

นายคำรณ โกมลศุภกิจ
นายคำรณ โกมลศุภกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง
2546 ถึง 2559

ประวัติส่วนตัว : ปริญญาตรี 
- รัฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาการปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อื่นๆ 
- ศึกษาอบรมด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2513 
- ศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2525 
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2531