ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภาฯ
การดำรงตำแหน่ง
สิงหาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2563

ประวัติส่วนตัว : -