ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดร.อภัย จันทนจุลกะ

ดร.อภัย จันทนจุลกะ
ดร.อภัย จันทนจุลกะ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง
มกราคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2561

ประวัติส่วนตัว :

๑๗๙  ซอยลาดพร้าว ๓๕ ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ประวัติการศึกษา

- ปี พ.ศ. ๒๕๐๗   ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ปริญญาโทรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงแรงงาน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระ

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๗  

- ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    - พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

    - พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

    - พ.ศ. ๒๕๔๔ ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)

    - พ.ศ. ๒๕๒๐ เหรียญรัตนาภรณ์ชั้น ๔