ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภาฯ
การดำรงตำแหน่ง
มิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2560

ประวัติส่วนตัว : -