ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ดร.เอนก สิทธิประศาสน์

ดร.เอนก สิทธิประศาสน์
ดร.เอนก สิทธิประศาสน์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การดำรงตำแหน่ง
2538 ถึง 2542

ประวัติส่วนตัว : -