ปฏิทินประชุมภา

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2565