ปฏิทินประชุมภา

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565