ปฏิทินประชุมภา

2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2565