ปฏิทินประชุมภา

19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565