ปฏิทินประชุมภา

23 กันยายน พ.ศ. 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2565