ปฏิทินประชุมภา

21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2565