ปฏิทินประชุมภา

23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2565