ปฏิทินประชุมภา

18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2566