ปฏิทินประชุมภา

20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2566