ปฏิทินประชุมภา

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2566