ปฏิทินประชุมภา

22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2566