สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563