สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มกราคม 2563