สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564