สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565