สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 11 ธันวาคม 2563