สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564