สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564