สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 17/2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 16/2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2566 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566