สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564