สภามหาวิทยาลัย

มติการประชุมสภา

มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565

มติการประชุมสภา ล่าสุด


มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565